კონკურენციის სააგენტო

competitioninfo@geo.gov.ge
(032) 2990 900 (შიდა 21-74)
„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეიქმნა კონკურენციის სააგენტო და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N288 დადგენილების შესაბამისად, დამტკიცდა მისი დებულება. კონკურენციის სააგენტო არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ - მინისტრის მიერ დანიშნული თავმჯდომარე. კონკურენციის სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტოს მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კერძოდ: ა) სახელმწიფო, ...

„შპს ,,აიტექნიკი“-ს საჩივრის დასაშვებად ცნობის, მოკვლევის დაწყებისა და მოკვლევის ჯგუფის შექმნის შესახებ“ კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 19 სექტემბრის №157 ბრძანების შესაბამისად, სააგენტომ დაიწყო მოკვლევა ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 (კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება) და მე-113 (არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია) მუხლების სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე (იხ. თანდართული ბრძანება).

საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სპეციალურ ადმინისტრაციულ ერთეულ ჰონგ-კონგს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების I რაუნდი 12-15 სექტემბერს ჰონგ-კონგში გაიმართა, რომელშიც კონკურენციის სააგენტოს სამართლებრივი და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსმა - სოფიო მომცელიძემ და კონკურენციის დეპარტამენტის მრჩეველმა - ნინო ჯიბუტმა მიიღეს მონაწილეობა.

2016 წლის 18 აპრილს სსიპ - კონკურენციის სააგენტოში წარმოდგენილ იქნა სს „ს.ვირსალაძის სახელობის სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის“ (შემდგომში კვლევითი ინსტიტუტი) საჩივარი შპს „სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტის“ (შემდგომში კვლევის ინსტიტუტი) მხრიდან „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-113 სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე. საჩივარში მითითება კეთდებოდა მე-113 მუხლის „ა“, „გ“, „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტების დარღვევის შესახებ, თუმცა მოკვლევის პროცესში წარმოდგენილი მასალების და არსებული ფაქტობრივი გარემოებების სპეციფიკის გათვალისწინებით, სააგენტომ მიზანშეწონილად მიიჩნია მოპასუხე ეკონომიკური აგენტის ქმედებების მე-113 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტთან მიმართებით შეფასებაც.

2014 წლის ნოემბრიდან სსიპ კონკურენციის სააგენტომ, საკუთარი ინიციატივით კონკურენციის შეზღუდვის, არაკეთილსინდისიერი ფაქტების გამოვლენისა და შესაბამის ბაზარზე კონკურენტული გარემოს შეფასების მიზნით, დაიწყო ყავის ბაზრის მონიტორინგი.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2016 წლის 14 ივლისის წერილის საფუძველზე, კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 23 აგვისტოს N139 ბრძანების შესაბამისად, სააგენტომ საკუთარი ინიციატივით დაიწყო მოკვლევა:

  1. შპს „ნიში“-ს (ს/კ 406051695), შპს „მაიჯიპიეს“-ის (ს/კ 205216176), შპს „თაიმსერვისი“-ს (ს/კ 204570357) და შპს „ბ & ბ“-ის (ყოფილი „ვი ქომი“) (ს/კ 404854109) მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მოთხოვნათა შესაძლო დარღვევის ფაქტზე;
  2. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მოთხოვნათა შესაძლო დარღვევის ფაქტზე. ბრძანება