კონკურენციის სააგენტო

competitioninfo@geo.gov.ge
(032) 2990 900 (შიდა 21-74)
„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეიქმნა კონკურენციის სააგენტო და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N288 დადგენილების შესაბამისად, დამტკიცდა მისი დებულება. კონკურენციის სააგენტო არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ - მინისტრის მიერ დანიშნული თავმჯდომარე. კონკურენციის სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტოს მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კერძოდ: ა) სახელმწიფო, ...

მ/წ 6 და 8 აპრილს, სსიპ კონკურენციის სააგენტოში ა(ა)იპ “კონკურენციის სამართლისა და მომხმარებელთა დაცვის ცენტრ”-მა წარმოადგინა განცხადება, სს „საპარტნიორო ფონდი“-ს მიერ სს „ჰუმანითი ჯორჯია“-სათვის ერთი მილიონი ლარის გაცემით „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 და მე-13 მუხლების დარღვევის შესახებ.

,,შპს „ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია - ფოთი“-ს, შპს „კავტრექსფოთი“-ს, შპს „ექსპრეს ტრანს-შიფმენტ სევისეზ“-ის, შპს „კავტრექსტერმინალი“-ს, შპს „კაისა-2“-ის, შპს „ალმარ-სერვისი“ -ს, შპს „გიანთი ლოჯისტიკსი“-ს, შპს „აისბერგ ფოთი“-ს, შპს „არაგვი“-ს, შპს „ესპერანსი“-ს, შპს „ლოჯისტექსი“-ს, შპს „ტრანს კავკასუს ტერმინალსი“-ს, შპს „ამერიქენ მონოლითი“-ს და სს „ფოთი მაცივარი“-ს ერთობლივი საჩივრის დასაშვებად ცნობის, მოკვლევის დაწყებისა და მოკვლევის ჯგუფის შექმნის შესახებ“ კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 21 ივნისის №81 ბრძანების შესაბამისად, სააგენტომ დაიწყო მოკვლევა სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური“-ს მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის (დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება) მოთხოვნათა შესაძლო დარღვევის ფაქტზე.

კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 14 ივნისის N78 ბრძანების საფუძველზე, დასაშვებად იქნა ცნობილი, სს „ს. ვირსალაძის სახელობის სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი“-ს მ/წ. 18 აპრილის საჩივარი და სააგენტომ დაიწყო მოკვლევა შპს „სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევითი ინსტიტუტი“-ს (ს/კ 404498021) მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 113 მუხლის (არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია) სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს კონკურენციის დეპარტამენტის მრჩევლებმა - ნანა რამაზაშვილმა და ეკა ცოფურაშვილმა, 10 ივნისს, ბულგარეთში, ქალაქ სოფიაში გამართულ სოფიას კონკურენციის ფორუმის მერვე შეხვედრაში მიიღეს მონაწილეობა.

2015-2016 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის 2015 წლის მეორე ექვსი თვის შესრულების პროგრესისა და 2015 წლის მონიტორინგის ანგარიშები განიხილეს ანტიკორუფციული საბჭოს 27 მაისის სხდომაზე, რომელსაც კონკურენციის სააგენტოს სამართლებრივი და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი სოფიო მომცელიძე დაესწრო.