კონკურენციის სააგენტო

competitioninfo@geo.gov.ge
(032) 2990 900 (შიდა 21-74)
„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეიქმნა კონკურენციის სააგენტო და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N288 დადგენილების შესაბამისად, დამტკიცდა მისი დებულება. კონკურენციის სააგენტო არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ - მინისტრის მიერ დანიშნული თავმჯდომარე. კონკურენციის სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტოს მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კერძოდ: ა) სახელმწიფო, ...

სს „სადაზღვევო კომპანია უნისონი“-ს განცხადების დასაშვებად ცნობის, მოკვლევის დაწყებისა და მოკვლევის ჯგუფის შექმნის შესახებ“ კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 5 აგვისტოს № 128 ბრძანების შესაბამისად, სააგენტომ დაიწყო მოკვლევა „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის (სახელმწიფო ხელისუფლების, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ კონკურენციის შეზღუდვის დაუშვებლობა) მოთხოვნათა შესაძლო დარღვევის ფაქტზე.

კონკურენციის სააგენტომ, სააგენტოს განვითარებისა და ადვოკატირების მხარდასაჭერ პროექტთან დაკავშირებით, დაასრულა მოლაპარაკებები ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან (EBRD).

19 ივლისს, სსიპ - კონკურენციის სააგენტოსა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი მხარეთა შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას, ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას, სტუდენტების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას, სააგენტოში პრაქტიკის გავლასა და საერთო პროექტების დაგეგმვას ითვალისწინებს.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს კონკურენციისა და ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტების მრჩევლებმა - ნანა რამაზაშვილმა, ეკა ცოფურაშვილმა, ეთერ შაგულაშვილმა და პაატა მეძველიამ მონაწილეობა მიიღეს, ათენის ეკონომიკისა და ბიზნესის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ საზაფხულო სკოლაში და კონკურენციის მე-11 საერთაშორისო კონფერენციაში (CRESSE).