კონკურენციის სააგენტო

competitioninfo@geo.gov.ge
(032) 2990 900 (შიდა 21-74)
„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეიქმნა კონკურენციის სააგენტო და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N288 დადგენილების შესაბამისად, დამტკიცდა მისი დებულება. კონკურენციის სააგენტო არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ - მინისტრის მიერ დანიშნული თავმჯდომარე. კონკურენციის სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე. სააგენტოს მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა. კერძოდ: ა) სახელმწიფო, ...

კონკურენციის სააგენტოს განვითარებისა და ადვოკატირების მხარდასაჭერი პროექტის ფარგლებში, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა (EBRD) და დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საელჩოს ეგიდით, 2016 წლის 20 ოქტომბერს, ჩატარდა კონკურენციის ადვოკატირების პირველი სემინარი. სემინარს ესწრებოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს, სააპელაციო და უზენაესი სასამართლოს 20-მდე მოსამართლე.

კონკურენციის სააგენტოს სამართლებრივი და მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მრჩეველმა ლიანა ჯაფარიძემ, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქ. ბუდაპეშტის რეგიონალური ოფისის (RCC OECD-GVH) მიერ ორგანიზებულ სემინარში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც 2016 წლის 27-29 სექტემბერს ქ. ბელგრადში (სერბეთი) გაიმართა.

სსიპ - კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 25 მარტის N39 ბრძანების საფუძველზე ფარმაციის სფეროში პარალელურ იმპორტთან დაკავშირებით განხორციელებული მოკვლევის შედეგად, მ/წ. 30 სექტემბერის N168 ბრძანებით დამტკიცებულ იქნა მოკვლევის ჯგუფის გადაწყვეტილება, რომლის შესაბამისადაც დადასტურდა სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მხრიდან ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის ,,ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევა.

მ/წ 5 ოქტომბერს სსიპ კონკურენციის სააგენტო კონკურენციის კანონმდებლობის,გაწეული და მიმდინარე საქმიანობის, ასევე სამომავლო გეგმების გასაცნობად შეხვდა მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს, კერძოდ: თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციას; საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას; საქართველოს კვერცხის მწარმოებელთა ასოციაციას; საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციას; რესტორნების ასოციაციას; საქართველოს ტურიზმის ასოციაციას; საქართველოს ხის დამამუშავებელთა და ავეჯის მწარმოებელთა ასოციაციას; საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციას; მეცხვარეთა ასოციაციას; IT ასოციაციას; შპს ,,ჯორჯიან ტრანს ექსპედიციას; საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციას; სს GSR-ს; შპს ,,ბურჯი“-ს; შპს ,,Smart Signal”-ს; ვალენსია ჯგუფს; ბიზნეს ტურ ჯორჯიას; შპს ,,ფუტკარა“-ს; საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციას; შპს ,,პროლეთი“-ს; Ordunet; Air Sun Georgia-ს; CPI-Georgia-ს; შპს ,,ITC”-ს; CLC-ს; შპს ,,ნარცისი“-ს; შპს ,,ინტერაუდიტი“-ს; არტ ცენტრს; შპს ,,მენჯი“-ს; შპს ,,იმპერვეტი“-ს; შპს „ვიპი თრეიდ“-ს; ჯორჯიან თაიმს;
საქართველოში, საბაზრო ეკონომიკაზე ორიენტირებული სხვა მოწინავე საერთაშორისო პრაქტიკის ქვეყნების მსგავსად - მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, ზრდას და მისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას. ეს უკანაკნელი კი მიიღწევა მხოლოდ სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების პირობებში, რომლის დაცვაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სწორედ საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს.
ცხადია, ბაზრის დომინანტი კომპანიების მხრიდან არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტებისაგან დაცვა სჭირდება - შესაბამისი ბაზრის ყველა სუბიექტს, მაგრამ განსაკუთრებით, ეს სჭირდებათ - მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომლებიც იმის მიუხედავად, რომ ამ საწარმოებში მოღვაწე მეწარმეების შემოქმედებითი უნარი და მოქნილობა მათ საშუალებას აძლევს, სწრაფად და წარმატებით მოახდინონ რეაგირება დროისა და ტენდენციების ცვლილებებზე, მაინც, ხშირ შემთხვევებში ვერ უძლებენ უთანასწორო კონკურენციას და წყვეტენ საქმიანობას.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ კონკურენციის სააგენტოში მიმდინარე მოკვლევების პროცესში გამოვლენილ კანონდარღვევათა მნიშვნელოვანი ნაწილი განპირობებული არის შესაბამისი რეგულაციების არ ცოდნით - კონკურენციის სააგენტომ მიზნად დაისახა ბიზნესთან პირდაპირი კომუნიკაციების გაღრმავება, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ბიზნესში დასაქმებულ პირთა ცოდნის გაღრმავებას კონკურენციის სამართალში, ეს კი თავის მხრივ შესაძლებლობლობას მისცემს მეწარმე სუბიექტებს უკეთ გაერკვნენ მათ ვალდებულებებში.
საბოლოო ჯამში დღევანდელმა შეხვედრამ ხელი უნდა შეუწყოს კონკურენციის პოლიტიკის მიზნებსა და ამოცანებში მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელთა გათვითცნობიერებას, რაც უფრო მეტად დაცულს და მომგებიანს გახდის ბიზნესის კეთებას საქართველოში.