კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2 440 770 (EXT 21-74)

სააგენტოს მისია და გეგმები


საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს

2014-2017 წლების სამოქმედო გეგმა (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა)

 

 

  1. თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა, დაცვა და განვითარება

 

 

ღონისძიება

ვადა

პასუხისმგებელი ორგანო

დაფინანსების წყარო

შესრულების ინდიკატორი

შენიშვნა

დაგეგმვა

შესრულება

1.1                დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ფაქტების გამოვლენა და აღკვეთა

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

1)                   საკნონმდებლო ბაზის შემუშავება და მიღება;

 

2)                   შესაბამისი კადრებით სააგენტოს დაკომპლექტება

კადრების დაკომპლექტება დასრულდება  2014 წლის ბოლომდე

1.2. კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების გამოვლენა და აღკვეთა

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

1)                   საკნონმდებლო ბაზის შემუშავება და მიღება;

 

2)                   შესაბამისი კადრებით სააგენტოს დაკომპლექტება

კადრების დაკომპლექტება დასრულდება  2014 წლის ბოლომდე

1.3.               კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულების აკრძალვიდან გამონაკლისების კონტროლის მექანიზმების სრულყოფა

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

1)                   საკნონმდებლო ბაზის შემუშავება და მიღება;

 

2)                   შესაბამისი კადრებით სააგენტოს დაკომპლექტება

კადრების დაკომპლექტება დასრულდება  2014 წლის ბოლომდე

1.4               სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ კონკურენციის შემზღუდველი გადაწყვეტილებების მიღების დაუშვებლობა

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

1)                   საკნონმდებლო ბაზის შემუშავება და მიღება;

 

2)                   შესაბამისი კადრებით სააგენტოს დაკომპლექტება

 

კადრების დაკომპლექტება დასრულდება  2014 წლის ბოლომდე

1.5               მარეგულირებელი ქმედების კონკურენციული ეფექტის შეფასება

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

1)                   საკნონმდებლო ბაზის შემუშავება და მიღება;

 

2)                   შესაბამისი კადრებით სააგენტოს დაკომპლექტება

 

კადრების დაკომპლექტება დასრულდება  2014 წლის ბოლომდე

1.6               კონკურენციის შემზღუდველი კონცენტრაციების დაუშვებლობა

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

1)                   საკნონმდებლო ბაზის შემუშავება და მიღება;

 

2)                   შესაბამისი კადრებით სააგენტოს დაკომპლექტება

 

კადრების დაკომპლექტება დასრულდება  2014 წლის ბოლომდე

1.7                ეკონომიკური აგენტების არაკეთილსინდისიერი ქმედებების აკრძალვა

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

1)                   საკნონმდებლო ბაზის შემუშავება და მიღება;

 

2)                   შესაბამისი კადრებით სააგენტოს დაკომპლექტება

 

კადრების დაკომპლექტება დასრულდება  2014 წლის ბოლომდე

1.8               კონკურენციის შემზღუდველი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

1)                   საკნონმდებლო ბაზის შემუშავება და მიღება;

 

2)                   შესაბამისი კადრებით სააგენტოს დაკომპლექტება

კადრების დაკომპლექტება დასრულდება  2014 წლის ბოლომდე

1.9                კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევის საქმეებზე განცხადებებისა და საჩივრების განხილვა

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

1)                   საკნონმდებლო ბაზის შემუშავება და მიღება;

 

2)                   შესაბამისი კადრებით სააგენტოს დაკომპლექტება

 

კადრების დაკომპლექტება დასრულდება  2014 წლის ბოლომდე

1.10             ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროებში კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევის საქმეების  განხილვის პროცესში, კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობა

2014

საჭიროების შემთხვევებში

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

1)                   საკნონმდებლო ბაზის შემუშავება და მიღება;

 

2)                   შესაბამისი კადრებით სააგენტოს დაკომპლექტება

 

კადრების დაკომპლექტება დასრულდება  2014 წლის ბოლომდე

1.11            თანამშრომლობის პროგრამის დანერგვა

(Leniency)

2014

საჭიროების შემთხვევებში

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

1)                   საკნონმდებლო ბაზის შემუშავება და მიღება;

 

2)                   შესაბამისი კადრებით სააგენტოს დაკომპლექტება

 

კადრების დაკომპლექტება დასრულდება  2014 წლის ბოლომდე

1..12. კონკურენციის კანონმდებლობის გამოყენებასთან დაკავშირებით სარეკომენდაციო განმარტებების გაცემა

2014

საჭიროების შემთხევებში

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

1)                   საკნონმდებლო ბაზის შემუშავება და მიღება;

 

2)                   შესაბამისი კადრებით სააგენტოს დაკომპლექტება

 

კადრების დაკომპლექტება დასრულდება  2014 წლის ბოლომდე

1.13.              ხელისუფლების ორგანოებისათვის განსახილველად სავალდებულო რეკომენდაციების მომზადება

 

2015

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

1)                   საკნონმდებლო ბაზის შემუშავება და მიღება;

 

2)                   შესაბამისი კადრებით სააგენტოს დაკომპლექტება

კადრების დაკომპლექტება დასრულდება  2014 წლის ბოლომდე

1.14. კონკურენციის ნაწილში ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება

2014

სისტემატურად

კონურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

1)                   საკნონმდებლო ბაზის შემუშავება და მიღება;

 

2)                   შესაბამისი კადრებით სააგენტოს დაკომპლექტება

 

კადრების დაკომპლექტება დასრულდება  2014 წლის ბოლომდე

 

 

  1. საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა

 

 

 

ღონისძიება

ვადა

 

პასუხისმგებელი

ორგანო

 

შესრულების ინდიკატორი

 

შენიშვნა

 

დაგეგმვა

 

შესრულება

2.1 ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულების მექანიზმების სრულყოფის მიზნით შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება

 

2014

 

2014

 

კონკურენციის სააგენტო

პროექტის მომზადება და  ინიცირება პარლამენტში

ცვლილებები შეთანხმდება მსოფლიო ბანკთან და ევროკავშირთან

2.2. ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის პარალელურად მომზადდება - ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის #288 დადგენილებაში შესატანი ცვლილებების პროექტი

2014

2015

კონკურენციის სააგენტო

მთავრობის დადგენილების პროექტის მომზადება

ცვლილებები შეთანხმდება მსოფლიო ბანკთან და ევროკავშირთან

2.3.,,ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო ოდენობისა და სახელმწიფო დახმარების გაცემის ზოგადი წესის დამტკიცების შესახებ“ - საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის შემუშავება

 

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

მთავრობის დადგენილების პროექტის მომზადება

ცვლილებები შეთანხმდება მსოფლიო ბანკთან და ევროკავშირთან

2.4. ,,კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულებების აკრძალვიდან გამონაკლისების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის შემუშავება

 

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

მთავრობის დადგენილების პროექტის მომზადება

ცვლილებები შეთანხმდება მსოფლიო ბანკთან და ევროკავშირთან

2.5. ,,თანამშრომლობის პროგრამის გავრცელებისა და პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების წესის დამტკიცების

შესახებ“ კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადება

2014

2014

კონკურენცის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანების გამოცემა

შეთანხმდება  მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ექსპერტებთან და საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან.

 

2.6. ,,ბაზრის ანალიზის მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“  კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადება

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანების გამოცემა

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) მხარდაჭერით მომზადებული ბრძანების პროექტი

შეთანხმდება  მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ექსპერტებთან და საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან.

2.7. ,,განცხადებისა და საჩივრის ფორმებისა და მათი წარდგენის წესისა და განცხადებისა და საჩივრის დასაშვებადობასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ“ კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადება

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანების გამოცემა

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) მხარდაჭერით მომზადებული ბრძანების პროექტი

შეთანხმდება  მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ექსპერტებთან და საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან.

 

2.8. ,,კონცენტრაციების შესახებ შეტყობინების წარდგენისა და განხილვის წესის შესახებ“ კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადება

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანების გამოცემა

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) მხარდაჭერით მომზადებული ბრძანების პროექტი

შეთანხმდება  მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ექსპერტებთან და საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან.

 

2.9. ,,ჯარიმების გამოთვლისა და დაკისრების წესის“ პროექტის შემუშავება

2014

2015

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანების გამოცემა

შემუშავდება გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით

 

 

 

 

  1. თანამშრომლობა

 

 

ღონისძიება

ვადა

 

პასუხისმგებელი

ორგანოები

 

დაფინანსების წყარო

 

შესრულების ინდიკატორი

 

შენიშვნა

დაგეგმვა

შესრულება

 

3.1. უწყებათაშორისი თანამშრომლობა

 

3.1.1            დაუკვირვებადი ეკონომიკის მასშტაბების დასადგენად კონკრეტული კვლევების წარმოება

 

2014

მიზანშეწონილობის შემთხვევებში სისტემატურად

 

 

კონკურენციის სააგენტო

 

სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი (,,საქსტატი“)

 

კონკურენციის სააგენტო

 

 

სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტთან თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება

 

3.1.2            სასაქონლო ბაზრის მოცულობის, სტრუქტურის, საქონლის/მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება

2014

საჭიროების შემთხვევებში სისტემატურად

სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი

(,,საქსტატი“)

სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი

ინფორმაციის მიღება

 

3.1.3. სასაქონლო ბაზრებზე კონკურენტული გარემოს შეფასება, კონკურენციის შემზღუდავი კონცენტრაციების  და სხვა ანტიკონკურენციული ქმედებების გამოვლენა

 

2014

საჭიროების მიხედვით სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

 

 

კონკურენციის სააგენტო

 

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურიდან

ინფორმაციის მიღება

 

 

3.1.4. სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე ურთიერთშეთანხმებული ეკონომიკური აგენტებისათვის ან სხვისთვის სატენდერო წინადადებების შეთანხმებული პირობების გამოვლენა და აღკვეთა

 

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

 

 

კონკურენციის საგენტო

 

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან თანამშრომლობის გაღრმავების კუთხით შეთანხმების მიღწევა

 

3.1.5. სახელმწიფო ხელისუფლების, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ კონკურენციის შემზღუდველი ეკონომიკური ხასიათის გადაწყვეტილებების მიღების ფაქტების გამორიცხვა.

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

 

 

კონკურენციის სააგენტო

თანამშრომლობა, ურთიერთინფორმირებულობა, დიალოგი, ქვეყნის სასაქონლო ბაზრებზე კონკურენციის დაცვის აქტუალობიდან გამომდინარე სახელმწიფო ხელისუფლების ცენტრალურ და ადგილობრივ ორგანოებთან

2015 წელს დასრულდება რეგიონული წარმომადგენლობების შერჩევა და დანიშვნა

 

3.1.6.ეკონომიკის რეგულირებად  სფეროში კონკურენციის დარღვევის შემთხვევების შესწავლა და აღკვეთა

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

 

 

კონკურენციის სააგენტო

 

 

მარეგულირებელ ორგანოებთან

კანონმდებლობით განსაზღვრული თანამშრომლობა

 

3.1.7. ბაზრის სუბიექტთა ანტიკონკურენციული ქმედებების გამოსააშკარავებლად საჭირო მტკიცებულებების მოგროვება/დასაბუთება

2014

საჭიროების  მიხედვით სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

 

 

კონკურენციის სააგენტო

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება

 

3.1.8. ეკონომიკური აგენტის საქმიანობის ადგილზე შემოწმება

 

 

 

 

2015

გარდაუვალი აუცილებლობის  შემთხვევებში

კონკურენციის სააგენტო

 

 

კონკურენციის სააგენტო

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტთან

შსს საპატრულო პოლიციის მეშვეობით ეკონომიკური აგენტის ადგილზე შემოწმების განხორციელეება, შემოწმების პროცესის ხელის შეშლის შემთხვევებში

3.1.9. ,,ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ კანონით განსაზღვრული იმ ურთიერთობების დაუშვებლობა, რომლებიც გავლენას ახდენენ ქვეყნის სასაქონლო ბაზრებზე არსებულ კონკურენციაზე და/ან ზღუდავენ მას ან შეიძლება გამოიწვიოს მისი არსებითი შეზღუდვა

 

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

 

 

კონკურენციის სააგენტო

 

 

თანამშრომლობა ინფორმაციის გაცვლის კუთხით საქართველოს ეროვნულ ბანკთან

 

3.1.10. ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული იმ ურთიერთობების დაუშვებლობა, რომლებიც გამოიყენება კონკურენციის შეზღუდვისა და აღკვეთისათვის

 

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

 

 

 

კონკურენციის სააგენტო

 

 

 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება საქპატენტთან

 

3.1.11. მარეგულირებელი ქმედების კონკურენციული ეფექტის შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

სისტემატურად

კონკურენციის ორგანო

 

 

 

 

კონკურენციის სააგენტო

შესაბამისი დასკვნის ან ანგარიშის მომზადება

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე, კონკურენციის სააგენტო აფასებს -

ეკონომიკის სფეროსთან დაკავშირებულ მისაღებ გადაწყვეტილებებსა და სამართლებრივ აქტებს,

განსახორციელებელ საპრივატიზებო და საინვესტიციო პროექტებს -

,,კონკურენციის შესახებ“ კანონთან მიმართებით.

 

3.1.12. კონკურენციის შეზღუდვის დაუშვებლობა სახელმწიფო დახმარების გაცემის გზით

 

 

 

 

 

2014

 

 

სისტემატურად

 

 

კონკურენციის საგენტო

 

 

 

კონკურენციის სააგენტო

 

 

კომპეტენციის ფარგლებში თანამშრომლობა და ურთიერთინფორმირებულობა სახელმწიფო დახმარების გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან

 

 

 

3.2. თანამშრომლობა ცალკეულ პირებთან

 

3.2.1. საქმის მოკვლევის პროცესში შესაბამისი სფეროს ექსპერტების მოწვევა

2014

საჭიროების მიხედვით

კონკურენციის სააგენტო

 

 

კონკურენციის სააგენტო

ექსპერტთა მოწვევა

 

 

 

3.2.2. კონკურენციის სამართლის ადგილობრივ ექსპერტებთან თანამშრომლობა

2014

2017

კონკურენციის სააგენტო

 

კონკურენციის სააგენტო

ადგილობრივ ესქპერტებთან თანამშრომლობაზე შეთანხმების მიღწევა.

 

3.2.3. კონკურენციის კანონმდებლობის აუცილებლობისა და მისი აღსრულების მექანიზმების თავისებურების შესახებ ფართო საზოგადოების ინფორმირება

2014

სისტემატურად

კონკურენციის  სააგენტო

 

 

კონკურენციის სააგენტო

შესაბამისი ანგარიშის მომზადება და პრეზენტაციის ორგანიზება

დაგეგმილია კონკურენციის კანონმდებლობის ძირითადი დებულებებისა და  აღსრულების მიმდინარეობის შესახებ ფართო საზოგადოებისათვის ინფორმაციის წარდგენა

3.2.4.  კონკურენციის კანონმდებლობის სარგებლისა და მისი აღსრულების მექანიზმების შესახებ ბიზნესის ინფორმირება

2014

სისტმატურად

კონკურენციის  სააგენტო

 

 

კონკურენციის სააგენტო

ბიზნესთან თანამშრომლობისა და კონტაქტის პლატფორმის შექმნა

2014 წლის აგვისტოდან დაიწყება და სისტემატურ ხასიათს მიიღებს ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრები

 

3.3.სასამართლო ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა

 

3.3.1. კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

 

 

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევის თაობაზე დავების განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ

 

 

3.4.საერთაშორისო თანამშრომლობა

3.4.1. მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობა

 

 

 

 

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

 

მსოფლიო ბანკი

კონკურენციის სააგენტო

 

მსოფლიო ბანკი

კონკურენციის პოლიტიკის საუკეთესო პრაქტიკის იმპლემენტაცია

 

კონკურენციის სააგენტო მის წინაშე მდგარი ამოცანების გადაწყვეტის საქმეში თანამშრომლობს მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობასთან საქართველოში

3.4.2.ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში  ევროკავშირთან თანამშრომლობა

 

 

 

 

 

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

 

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

ევროკავშირის კონკურენციის დაცვის  საუკეთესო პრაქტიკის იმპლემენტაცია

 

კონკურენციის სააგენტო მის წინაშე მდგარი ამოცანების გადაწყვეტის საქმეში თანამშრომლობს ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან საქართველოში

3.4.3. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა

(OECD)

 

ორგანიზაციის რეგიონული ცენტრის ადგილსამყოფელია უნგრეთი, ქ.ბუდაპეშტი.

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა

(OECD)

 

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის დაცვის პრაქტიკის იმპლემენტაცია

 

3.4.4. გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციასთან

თანამშრომლობა 

(UNCTAD)

 

ორგანიზაციის ადგილსამყოფელი

შვეიცარია, ქ.ჟენევა.

 

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

 

კონკურენციის დაცვის პრაქტიკის იმპლემენტაცია

 

3.4.5. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან (GIZ) თანამშრომლობა

2014

2016

კონკურენციის სააგენტო

 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

გერმანიის საერთაშორო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

 

კონკურენცის სააგენტო

 

თანამშრომლობის პროგრამის შემუშავება

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) დაფინანსებით უცხოელ და ქართველ ექსპერტთა ჯგუფის მიერ მომზადდა 3 მეორადი ნორმატიული აქტის პროექტი.

 

მათთან მიღწეულია შეთანხმება შემდგომი თანამშრომლობის შესახებ.

3.4.6.საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან თანამშრომლობა (International Finance Corporation)

ორგანიზაციის ადგილსამყოფელია

აშშ, ქ.ვაშინგტონი

 

 

2014

2015

კონკურენციის სააგენტო

 

 

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (International Finance Corporation)

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (International Finance Corporation)

 

კონკურენციის სააგენტო

თანამშრომლობის შესახებ  შეთანხმების მიღწევა

 

3.4.7.  შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან თანამშრომლობა

(SIDA)

2014

2017

კონკურენციის სააგენტო

 

შვედეთის კონკურენციის სააგენტო

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (SIDA)

 

კონკურენციის სააგენტო

თანამშრომლობის შესახებ  შეთანხმების მიღწევა

მიღწეული  შეთანხმება

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან (SIDA);

 

მიმდინარეობს მოლაპარაკება შვედეთის კონკურენციის სააგენტოსთან 2011-2013 წლებში არსებული  თანამშრომლობის ფორმატის განახლების შესახებ.

3.4.8.  პოლონეთის კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ოფისთან (UOKiK) თანამშრომლობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

 

 

პოლონეთის კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ოფისი (UOKiK)

პოლონეთის კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ოფისი (UOKiK)

 

კონკურენციის სააგენტო

თანამშრომლობის შესახებ  შეთანხმების მიღწევა, ერთობლივი ღნისძიებების განხორციელება

პოლონეთის მხარესთან შეთანხმებულია და  დაგეგმილია კონკურენციის კანონმდებლობის პრაქტიკული რეალიზაციის კუთხით 2014 წლის ბოლომდე ჩასატარებელი ტრენინგების გეგმა

 

3.4.9. გრძელვადიანი საკონსულტაციო მომსახურების  მიზნით ევროკავშირის საკონკურენციო სამართლის ექსპერტის დაქირავება

2014

2015

კონკურენციის სააგენტო

 

 

 

 

კონკურენცის სააგენტო

 

 

ექსპერტის დაქირავება

დაფინანსების წყარო შესაძლებელია იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი ან დონორი ორგანიზაციები;

 

მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კონკურენციის სამართლის ცნობილი ექსპერტის

მოწვევისა და დაფინანსებისა თაობაზე

3.4.10. საერთაშორისო კონკურენციის ქსელში (ICN)

 გაწევრიანება

 

 

 ორგანიზაციის ადგილსამყოფელი (საფრანგეთი)

 

2015

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

ორგანიზაციაში გაწევრიანება

ხელს შეწუყობს საქართველოს კონკურენციის პოლიტიკის წარმოჩენას და გააუმჯობესებს მათთან დაახლოების პროცესს

3.4.11. სოფიას კონკურენციის ფორუმში (Sofia Competition Forum) გაწევრიანება  

 

 

ორგანიზაციის ადგილსამყოფელია ბულგარეთი, ქ.სოფია

 

 

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

ორგანიზაციაში გაწევრიანება

ხელს შეწუყობს საქართველოს კონკურენციის პოლიტიკის წარმოჩენას და გააუმჯობესებს მათთან დაახლოების პროცესს

3.4.12. აზიის კონკურენციის ასოციაციაში

 (Asia Competition Association)

გაწევრიანება

 

  ორგანიზაციის ადგილსამყოფელია კორეა, ქ. სეული

 

 

2014

სისტმატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის  სააგენტო

ორგანიზაციაში გაწევრიანება

ხელს შეწუყობს საქართველოს კონკურენციის პოლიტიკის წარმოჩენას და გააუმჯობესებს მათთან დაახლოების პროცესს

 

 

  1.  მართვა და ორგანიზაცია

 

 

ღონისძიება

ვადა

პასუხისმგებელი ორგანოები

დაფინანსების წყარო

შესრულების ინდიკატორი

 

შენიშვნა

დაგეგმვა

შესრულება

4.1.                  პრემიერ-მინისტრისა და საზოგადოებისათვის ანგარიშის წარდგენა

2014

ყოველწლიურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

შესაბამისი ანგარიშის მომზადება, პრემიერისთვის წარდგენა და პრეზენტაციის ორგანიზება

კონკურსის წესით შეირჩევა საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდებაზე პასუხისმგებელი პირი.

 

4.2.               კონკურენციის არამართლზომიერი შეზღუდვის საფრთხისა და რისკის ანალიზის საფუძველზე კონკურენციის დაცვისა და ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტების ფუნქციური მოვალეობებისა და თანამშრომელთა რიცხოვნობის ოპტიმიზაცია.

 

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

დადგენილია კონკურენცის დაცვისა და ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამანტების ფუნციები და განსაზღვრულია თანამშრომელთა ოპტიმალური რაოდენობა

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით მოხდება რისკების შეფასება და მიმდინარე წლის ბოლომდე დაზუსტდება შესაბამის დეპარტამენტებში თანამშრომელთა  ოპტიმალური რიცხოვნობა

 

4.3.               ვებ-გვერდის დამზადება

 

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

ვებ-გვერდის გააქტიურება

 

4.4.   რისკის შეფასების სისტემის შემუშავება

 

 

2014

2015

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

შემუშავებულია რისკების სიტემა

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით რისკების შეფასების სისტემის შემუშავება

4.5.   რისკების ანალიზის სტრუქტურული ერთეულის განსაზღვრა

2014

2015

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

შინაგანაწესით რისკების ანალიზის ფუნქციური ამოცანის განსაზღვრა

 

4.6.   კომუნიკაციისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიის შემუშავება

2014

2015

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

 

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები

სტრატეგიის შემუშავება

მიმდინარეობს მოლაპარაკება გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან (GIZ)

4.7.               სააგენტოს თავმჯდომარესთან ექსპერტთა საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნა

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

შექმნილია საკონსულტაციო ჯგუფი

 

 

 

 

 

  1. ადამიანური რესურსების განვითარება

 

 

ღონისძიება

ვადა

პასუხისმგებელი ორგანოები

დაფინანსების წყარო

შესრულების ინდიკატორი

 

დაგეგმვა

შესრულება

 

5.1.       კარიერული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება

 

5.1.1.          სააგენტოს თანამშრომლებისათვის საჭირო კომპეტენციების განსაზღვრა

 

 

სააგენტოს თანამშრომელთა საქმიანობების აღწერილობის შემუშავება და დამტკიცება

2014

2015

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

 

 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

თანამშრომელთა კომპეტენციები განსაზღვრულია და დამტკიცებულია მათი საქმიანობის აღწერილობა

 

 

მიღწეულია შეთანხმება გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან (GIZ)  ექსპერტული და ფინანსური მხარდასჭერის აღმოჩენაზე

5.1.2.          ტრენერთა ტრენინგების სქემის შექმნა

2015

2017

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტოს

 

დონორი ორგანიზაციები

შემუშავებულია ტრენინგების სქემა

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი ან დორნორი ორგანიზაციები;

მიმდინარეობს დონორი ორგანიზაციის მოძიება.

5.1.3.          სააგენტოს თანამშრომელთათვის კარიერული განვითარების სისტემის დანერგვა-განვითარება

2014

2017

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

შეფასების კრიტერიუმების შემუშავება და დანერგვა.

 

თანამშრომელთა წახალისების (მატერიალური და არამატერიალური) სისტემის შემუშავება და დანერგვა

 

5.1.4.             კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, შესაბამისი ტრენინგების დაგეგმვა

2014

2017

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

 

დონორი ორგანიზაციები

 

ტრეინინგების გეგმა

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი ან დორნორი ორგანიზაციები

მიმდინარეობს დონორი ორგანიზაციის მოძიება.

 

5.2.       სასწავლო სისტემის ჩამოყალიბება

 

5.2.1რეგიონული ტრენინგების სისტემის ჩამოყალიბება

2015

2017

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

რეგიონული ტრეინინგების გეგმა

რეგიონული წარმომადგენლების დანიშვნის შემდეგ ტრენინგების მოეწყობა სხვადასხვა რეგიონში ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოთა წარმომადგენლების ჩართულობით

5.1.2.             საზღვარგარეთის ქვეყნების კონკურენციის ორგანოებთან თანამშრომლობა გამოცდილების გაზიარებისა და პროფესიონალიზმის ამაღლების მიზნით

2014

2017

კონკურენციის სააგენტო

კონკურენციის სააგენტო

 

დონორი ორგანიზაციები

ერთობლივი პროექტების შემუშავება

სააგენტო ჩართულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სააგენტოს (OECD) მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში (წელიწადში დაახლოებით  4-5 ღონისძიება);

 

მიმდინარეობს მოლაპარაკება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;

იგეგმება თანამშრომლობა საზღვარგარეთის კონკურენციის ორგანოებთან

 

 

  1. ინსტიტუციური განვითარება

 

ღონისძიება

ვადა

პასუხისმგებელი

ორგანო

დაფინანსების წყარო

შესრულების ინდიკატორი

   შენიშვნა

დაგეგმვა

შესრულება

 

ტრენინგები და სემინარები

 

6.1.               კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებებიდან გამონაკლისები

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

პოლონეთის მთავრობა

 

კონკურენციის სააგენტო

ჩატარებულია ტრენინგები

მიღწეულია შეთანხმება და აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდება 2014 წლის 21-25 ივლისს თბილისში

6.2 თანამშრომლობის

პროგრამა

 

 (Leniency Program)

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

პოლონეთის მთავრობა

 

კონკურენციის სააგენტო

ჩატარებულია ტრენინგები

მიღწეულია შეთანხმება და აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდება 2014 წლის 28 ივლისს - 1 აგვისტოს  თბილისში

6.3.ჰორიზონტალური და ვერტიკალური შეთანხმებები

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

პოლონეთის მთავრობა

 

კონკურენციის სააგენტო

ჩატარებულია ტრენინგები

მიღწეულია შეთანხმება და აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდება 2014 წლის 8-12 სექტემბერს  თბილისში

6.4. დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

პოლონეთის მთავრობა

 

კონკურენციის სააგენტო

ჩატარებულია ტრენინგები

მიღწეულია შეთანხმება და აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდება 2014 წლის 14-15 ოქტომბერს  თბილისში

6.5. სახელმწიფო დახმარებათა შეთანხმების ასპექტები

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

პოლონეთის მთავრობა

 

კონკურენციის სააგენტო

განხორციელებულია სამუშაო ვიზიტი

პოლონეთში

მიღწეულია შეთანხმება და აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდება 2014 წლის 23-24 ოქტომბერს  ვარშავაში

6.6. კონკურენციის ორგანოებისა და მარეგულირებელი კომისიების თანამშრომლობის საკითხები

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

პოლონეთის მთავრობა

 

კონკურენციის სააგენტო

ჩატარებულია ტრენინგები

მიღწეულია შეთანხმება და აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდება 2014 წლის 6-7 ნოემბერს  თბილისში

6.7. კონცენტრაციის პრობლემატიკა

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

პოლონეთის მთავრობა

 

კონკურენციის სააგენტო

ჩატარებულია ტრენინგები

მიღწეულია შეთანხმება და აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდება 2014 წლის 27-28 ნოემბერს  თბილისში

6.8. სანქციებისა და ჯარიმების გამოთვლისა და დაკისრების პრინციპები

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

პოლონეთის მთავრობა

 

კონკურენციის სააგენტო

ჩატარებულია ტრენინგები

მიღწეულია შეთანხმება და აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდება 2014 წლის 11-12 დეკემბერს  თბილისში

6.9. ბაზრის ანალიზი (კონკურენტული გარემოს შეფასება)

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

ჩატარებულია ტრენინგები

მიღწეულია შეთანხმება აღნიშნული ღონისძიების დასაფინანსებლად;

ტრენინგები ჩატარდება 2014 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში

6.10. მოკვლევის პრობლემატური საკითხები

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

ჩატარებულია ტრენინგები

მიღწეულია შეთანხმება აღნიშნული ღონისძიების დასაფინანსებლად;

 ტრენინგები ჩატარდება 2014 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში

6.11. ტრენინგი მოსამართლეებისათვის და კონკურენციის სააგენტოს თანამშრომლებისათვის

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

ჩატარებულია ტრენინგები

მიღწეულია შეთანხმება აღნიშნული ღონისძიების დასაფინანსებლად;

 ტრენინგები ჩატარდება 2014 წლის ოქტომბერში

6.12. კონკურენციის პოლიტიკის საკითხები

2014

სისტემატურად

კონკურენციის საგენტო

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია  (OECD)

 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია  (OECD)

კონკურენციის საგენტო

უნგრეთის დედაქალაქში საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა

დაიწყება  2014 წლის სექტემბრიდან და იგეგმება ყოველწლიურად

6.13. კონკურენციის პოლიტიკის საკითხები

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

 

კონკურენციის სააგენტო

 

ჟენევაში  საერთაშორისო კონფერენციებში  მონაწილეობა

დაიწყება  2014 წლის სექტემბრიდან და იგეგმება ყოველწლიურად

6,14. კონკურენციის თემაზე ბერლინში გასამართ კონფერენციაში მონაწილეობა

2015

2015 წლის მარტი-აპრილი

კონკურენციის სააგენტო

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება

მიღწეულია შეთანხმება აღნიშნულ კონფერენციაში მონაწილეობისათვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად

6.15. ბუნდესკარტელში (Bundeskartellamt) ვიზიტი

2015

2015

კონკურენციის სააგენტო

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

განხორციელებულია ბუნდესკარტელში კონკურენციის სააგენტოს თანამშრომელთა ვიზიტი

იგეგმება ბუნდესკარტელში 2015 წლის მარტი-აპრილის თვეში მივლინება 

6.16. სასაქონლო და გეოგრაფიული ბაზრის განსაზღვრის მექანიზმები

2014

2014

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციები

6.17. შესაბამის სასაქონლო/მომსახურების ბაზრებზე კონცენტრაციის დონის შეფასება

2014

2015

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციები

6.18. დომინირებული მდგომარეობის გამოვლენა

2014

2015

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციები

6.19. საბაზრო ძალაუფლების შეფასება

2015

2016

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.20. კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებებიდან გამონაკლისები

2015

2016

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.21. კონკურენციის შემზღუდავი შეთანხმებები არაკონკურენტ მეწარმეებს შორის

2015

2016

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.22. ერთსა და იმავე ბაზარზე მოქმედ მეწარმეთა შეთანხმებული ქმედებები

2015

2016

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.23. კონკურენციის შემზღუდველი სახელმწიფო დახმარებები

2015

2016

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.24. სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა ანტიკონკურენციული ქმედებები (გადაწყვეტილებები)

2015

2016

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრებიი

6.25. კონკურენციის სააგენტო და რეგულირებადი ეკონომიკური სფეროები

2015

2016

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.26.  სამართალდარღვევები და ეფექტური საჯარიმო სანქციები

2015

2016

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.27. შერწყმათა კონტროლი

ევროპული და ამერიკული პრაქტიკა

 

2015

2016

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.28. საქმის მოკვლევის ევროპული პრაქტიკა

2015

2016

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახრები

6.29. კონკურენციის ოფისის მუშაობის ეფექტიანობა, შეფასებები და საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზი

2015

2016

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.30. კონკურენციის კანონმდებლობის სიკეთე

2015

2016

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.31. არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის გამოვლენისა და აღკვეთის მექანიზმები

2015

2016

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.32. კონკურენციის ორგანოს მედიასთან თანამშრომლობის სპეციფიკა და ევროპული პრაქტიკა

2015

2016

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.33. რისკების შეფასება

2015

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.34. დემონოპოლიზაცია

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.35. ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში მიღებული კონკურენციის შემზღუდავი გადაწყვეტილებების მონიტორინგი

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.36. ურთიერთგაგებისა და საზოგადოების მხარდაჭერის უზრუნველყოფა

2014

სისტემატურად

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.37. ეკონომიკური აგენტების თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა

2015

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.38. ექსკლუზიური უფლებები და კონკურენციის სამართალი

2015

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.39. ტენდერების გაყალბების კარტელური შეთანხმებების გამოვლენა

2015

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.40. თავისუფალი ბაზარი და კონკურენციის წესები

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.41. ჯგუფური დომინირების საკითხები

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.42. შესყიდვის ან გაყიდვის ფასების ან სხვა სავაჭრო პირობების პირდაპირი ან არაპირდაპირი დადგენის მიმართება სამართლიანი კონკურენციის პრინციპებთან

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.43. საპრივატიზაციო და საინვესტიციო პროექტების შეფასების საკითხები

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.44. ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერები

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.45. კონკურენტთა ინტერესების შემლახავი ეთიკის ნორმები

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.46. კონკურენციის სააგენტო და სახელმწიფო დახმარების გამცემი ორგანოები

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.47.  კარტელების გამოვლენის ევროპული და ამერიკული პრაქტიკა

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.48. პირდაპირი და არაპირდაპირი მტკიცებულებების როლი და მნიშვნელობა კარტელების გამოვლენისას

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.49. რელევანტური მტკიცებულებები კარტელების დროს

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.50. კონკურენციის პოლიტიკა და მისი რეალიზაცია საფინანსო  სექტორში

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

 

6.51. ეკონომიკური მიდგომები კარტელებისადმი

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.52. სასამართლო დევნა კარტელური შეთანხმებების წინააღმდეგ, შეთანხმების დადების პირდაპირი მტკიცებულებების არ არსებობის პირობებში

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.53. კონკურენცია ტენდერებისა და სახელმწიფო შესყიდვების დროს

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.54. კონკურენციის დაცვა საკონკურსო ვაჭრობებში

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.55. ბაზრის კვლევის თანამედროვე მეთოდები

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.56. საბაზრო წილების განსაზღვრა

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.57. ოპერატიული ინფორმაციის მოძიების ფარგლები და უცხოური პრაქტიკის ანალიზი

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახრები

6.58. უცხოეთში განხორციელებული ქმედების, ქვეყნის შიდა ბაზარზე ზეგავლენის პრობლემატიკა (ევროპული პრაქტიკა)

2016

2017

კონკურენცის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახრები

6.59. იმანენტურად, შეზღუდული კონკურენციული რისკის მატარებელი სასაქონლო ბაზრები (ევროპული პრაქტიკა)

2016

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახრები

6.60. კარტელებთან ბრძოლის უზრუნველყოფა და შემზღუდავი ხელშეკრულებები

2017

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები

6.61. კონკურენციის ინსტიტუციონალური განვითარების ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკა

2017

2017

კონკურენციის სააგენტო

მოსაძიებელია დაფინანსების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები

დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და/ან დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები