კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2 440 770 (EXT 21-74)

პროაქტიული ინფორმაცია

1. ზოგადი ინფორმაცია სააგენტოს შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
1.1 სააგენტოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.2 სააგენტოს და მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფების მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი) განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.3 სააგენტოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად
1.4 სააგენტოს მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები განახლებადია ცვლილებების შემთხვევაში
1.5 სააგენტოს თავმჯდომარისა და მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია: - სახელი, გვარი, ფოტოსურათი, ბიოგრაფიული მონაცემები განახლებადია ცვლილებების შემთხვევაში
1.6 სააგენტოსა და მისი რეგიონული წარმომადგენლების მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის/საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი პირის ტელეფონის ნომერი ფაქსის ნომერი, ცხელი ხაზის ნომერი განახლებადია ცვლილებების შემთხვევაში

2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
2.1 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობდა, სამსახურის ელექტრონული ფოსტა, სამსახურის ტელეფონისა და ფაქსის ნომერი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.2 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.3 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადების ნიმუში და შევსების ინსტრუქცია (არსებობის შემთხვევაში). განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.4 ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.5 სააგენტოს მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, პარლამენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად
2.6 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა ქვეყნდება ყოველკვარტალურად

4. ინფორმაცია სააგენტოს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა ქვეყნდება ყოველკვარტალურად
4.2 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით. ქვეყნდება ყოველკვარტალურად
4.3 ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ქვეყნდება კვარტალურად
4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები ქვეყნდება კვარტალურად

5. ინფორმაცია სააგენტოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
5.1 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები ქვეყნდება კვარტალურად
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველწლიურად
5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნდება კვარტალურად
5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალკ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების შესახებ) ქვეყნდება კვარტალურად
5.5 სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელების მითითებით ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.6 ინფორმაცია საწვავი მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია (ჯამურად) ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.8 სააგენტოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.9 ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეულ სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.10 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ სააგენტოსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარებები (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია. ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.11 ინფორმაცია სააგენტოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა ქვეყნდება კვარტალურად
5.12 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსთავის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება კვარტალურად
5.13 სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვლიდან 10 დღეში.

6. სამართლებრივი აქტები

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
6.1 ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სააგენტოს საქმიანობასთან ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვლიდან 10 დღეში.
6.2 ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, სააგენტოს შეფასებით საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვლიდან 10 დღეში.

7. სხვა საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
7.1 სააგენტოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
7.2 ინფორმაცია იმ მოსაკრებლის, ტარიფისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება სააგენტოს მიერ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
7.3 სააგენტოს საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში