კონკურენციის სააგენტო

info-gca@competition.ge
(032) 2 440 770 (EXT 21-74)

განმარტებები

მოკვლევის პროცესში კონკურენციის სააგენტოსა და ეკონომიკურ აგენტებს შორის ურთიერთობის პროცედურა და ვადები

ჯარიმების ოდენობის დადგენის სახელმძღვანელო პრინციპები

თანამშრომლობის პროგრამა - საინფორმაციო დოკუმენტი ეკონომიკური აგენტებისათვის

გზამკვლევი დოკუმენტი - ეკონომიკური აგენტების საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ძირითადი ვალდებულებები

„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის რიგი დებულებების განმარტება ევროკავშირის აღმასრულებელი და სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე

„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის რიგი დებულებების განმარტება ევროკავშირის აღმასრულებელი და სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე

შრომების კრებული,2018 წელი კონკურენციის პოლიტიკის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია "კონკურენციის პოლიტიკა: ტენდეციები და გამოწვევები"

შრომების კრებული, 2017 წელი – კონკურენციის პოლიტიკის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია "კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები"